Dokumenty Rzecznika Praw Dziecka

W tym segmencie załączamy publikacje Rzecznika Praw Dziecka szczególnie warte poznania, bo pokazujące jak dalece również ta instytucja przesiąknięta jest genderyzmem i w jakim stopniu angażuje się w poszukiwanie pretekstu by podważyć prawa rodziców. Aby przeczytać te publikacje …

Dzieci ofiary przemocy w rodzinie – raport Rzecznika Praw Dziecka – do pobrania TUTAJ

Należy mieć na uwadze kryteria w myśl jakich sporządzono ten raport, a są one w nim określone następująco:

„Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) określa przemoc w rodzinie jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne”5. Ujęcie to stanowi więc podstawę do podejmowania formalnych interwencji w sytuacjach występowania przemocy w stosunku do dziecka w środowisku rodzinnym dla wszystkich wskazywanych w ustawie podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

 

Szczególną publikacją Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka jest broszura pod tytułem „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego” autorstwa brata i bratowej pana rzecznika – do pobrania TUTAJ

Niezależnie od motywów jakie kierowały rzecznikiem i jego rodziną dokument ten świadczy o wybitnie destrukcyjnym wpływie genderyzmu na umysły i instytucje państwowe.