EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA – szkodliwe, a nawet niebezpieczne treści w zachęcającym opakowaniu.

rownosc-3

Uwaga rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół!
Zewnętrzni edukatorzy wprowadzają do szkół zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

Wysłaliśmy w tej sprawie list do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i rad rodziców – jest dostępny TUTAJ.  Zachęcamy do zapoznania się z nim bo zawiera wiele ważnych informacji. Dla ich potwierdzenia przedstawiamy zestaw dokumentów (dostępny TUTAJ) ukazujących rzeczywiste cele tzw. edukacji antydyskryminacyjnej.

Wiele szkół otrzymuje ostatnio oferty wprowadzenia tzw. edukacji antydyskryminacyjnej (w skrócie EA). Szlachetne hasła troski o niepełnosprawnych, ubogich, cudzoziemców zachęcają dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do zaproszenia do szkół edukatorów antydyskryminacyjnych oraz do wprowadzenia w szkołach kodeksów równego traktowania. Naciągane statystyki rzekomo wykazujące znaczną skalę dyskryminacji oraz rzekome kompetencje edukatorów w zwalczaniu nietolerancji mają przekonywać do współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami specjalizującymi się w takiej działalności.

W rzeczywistości za fasadą dbałości o niepełnosprawnych, ubogich etc. oraz rzekomej światopoglądowej neutralności kryje się narzucanie rewolucyjnych poglądów w sferze seksualności, w tym przede wszystkim promocja homoseksualizmu i innych zaburzonych zachowań seksualnych. W programach EA widoczna jest skrajna nietolerancja dla obowiązujących norm społecznych, obyczajowych i moralnych, a więc nie tylko ich negacja, ale widoczny zamiar ich obalenia, w tym obalenia wzorców normalnej, zdrowej rodziny. Choć wprowadzanie tej edukacji zaczyna się od pozornie niewinnych zapisów o niedyskryminowaniu osób o odmiennych orientacjach i upodobaniach seksualnych, to okazuje się że promotorzy EA uważają wychowanie do normalnej rodziny składającej się z kobiety, mężczyzny oraz ich dzieci za oburzający skandal i przejaw tzw. homofobii. Domagają się zmian w programach i podręcznikach szkolnych tak, by związki homoseksualne lub jeszcze bardziej wynaturzone związki wieloosobowe o mieszanych relacjach homo i heteroseksualnych przedstawiać młodzieży jako równoprawne wzorce wychowawcze.

Te najbardziej budzące sprzeciw treści EA niekoniecznie są od razu widoczne, ponieważ edukatorzy, świadomi możliwej negatywnej reakcji często je ukrywają, przedstawiają w zawoalowanej formie oraz przesuwają na dalsze etapy, dozując szkodliwe oraz demoralizujące treści i stopniowo z nimi oswajając. Zajęcia EA często prowadzą aktywni homoseksualiści mniej lub bardziej otwarcie propagujący swój styl życia, zaś praktyka pokazuje, że faktycznie realizowana polityka/edukacja antydyskryminacyjna oraz ideologia LGBTQ (lesbijek, gejów, bi- i trans-seksualistów oraz osób queer) są nierozłączne. Może trudno w to uwierzyć, ale dokumenty pokazują to jednoznacznie (patrz TUTAJ). Wynika z nich, że tzw. edukacja antydyskryminacyjna odwraca bieguny dobra i zła: niszczenie psychiki, demoralizację i deprawację młodych ludzi nazywa dobrem, zaś obronę dzieci i młodzieży piętnuje się jako rzekome zło – „homofobię”.

Ponieważ w bieżącym roku szkolnym stowarzyszenia i fundacje promujące EA zapowiadają wzmożoną aktywność w szkołach, uważamy za konieczne by ostrzec przed nią rodziców, nauczycieli i dyrektorów oraz przekazać informacje o rzeczywistym charakterze i celach tej edukacji. Ostrzeżenia te wraz z uzasadnieniem wyjaśniającym zwięźle istotę zagrożeń wynikających z EA zawarliśmy w liście do dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz do rad rodziców. List ten rozesłaliśmy pocztą na adresy szkół, którymi dysponowaliśmy. Można się z nim zapoznać TUTAJ. Zachęcamy do rozpowszechnienia listu wśród rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Rodziców zachęcamy do zapytania, czy list dotarł do dyrekcji szkoły ich dzieci.

Jesteśmy również gotowi przyjechać do Państwa (do szkoły lub w inne uzgodnione miejsce) z prelekcją na temat rzeczywistych celów tzw. polityki i edukacji antydyskryminacyjnej. W portfolio oferujemy też szereg innych prelekcji o tematyce profilaktycznej, prorodzinnej i doty­czącej współczesnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Niektóre tematy wykładów podajemy TUTAJ.

W imieniu Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin

Grzegorz Strzemecki

UWAGA!  Edukacja antydyskryminacyjna jest częścią szerszego projektu, tzw. polityki antydydyskryminacyjnej, o której piszemy TUTAJ.

 

DOKUMENTY Z KTÓRYMI WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

  1. List do dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz rad rodziców. Jego integralną częścią jest uzasadnienie zawierające podstawowe minimum skondensowanej, rzetelnie udokumentowanej wiedzy o EA.
  2. Przykłady dokumentów na temat tzw. edukacji antydyskryminacyjnej pokazują dokąd zmierza i czemu naprawdę służy ta edukacja.
  3. Prezentacja na temat rzeczywistych celów tzw. polityki antydyskryminacyjnej przedstawiona w Klubie Ronina 4.08.2015 r. dostępna jest TUTAJ, od 1:15 do 57:40 min. nagrania. Edukacji antydyskryminacyjnej poświęcony jest fragment 45:47 – 54:56, jednak by w pełni zrozumieć jego sens niezbędne jest zapoznanie się z całością. Jak widać jest to nagranie sprzed ponad roku.Obecnie przedstawiana jest nowsza, zaktualizowana i udoskonalona wersja prezentacji, zwykle dostosowana do specyfiki środowiska odbiorców i narzuconych ram czasowych.