Wiedza jako „szczepionka” na ideologiczną kolonizację genderyzmem. Prezentacje pokazujące na niepodważalnych dokumentach cele i charakter tej ideologii.

20161004_155101

 

Proponujemy wykłady pokazujące na dokumentach rzeczywiste cele i metody działania polityki która, ma rzekomo służyć  równouprawnieniu i zwalczaniu dyskryminacji .

Rewolucja kulturowa na bazie teorii/ideologii gender-queer w ogromnym stopniu opiera się na zmianie świadomości („praniu mózgów”) społeczeństw, które stopniowo przyzwyczajają się i stopniowo akceptują coraz dalej przesuwane granice opisu rzeczywistości i zmian społecznych w kierunku coraz większych i coraz bardziej niszczących człowieka i tkankę społeczną absurdów. Papież Franciszek nazwał to kolonizacją ideologiczną.

Dobrze udokumentowana i rozpowszechniona wiedza może być „szczepionką” uodparniającą umysły na tę kolonizację, na bezrefleksyjne  akceptowanie głoszonych w mediach i w kulturze absurdów wprowadzanych w imię tej ideologii. Dlatego proponujemy szereg wykładów ukazujących cele i mechanizmy tej rewolucji,  to jako bardzo jest zaawansowana i w jakim stopniu może dotyczyć nas i naszych dzieci, wreszcie jak można się przed nią bronić.

Uwaga: Prelekcje to nie zwyczajna opowiedzenie słowami omawianych zagadnień, to przede wszystkim pokazanie twardych dowodów w postaci fotokopii dokumentów z odesłaniem do źródeł, często dostępnych w internecie oraz dokumentów multimedialnych.

Istotnym problemem w przekazywaniu wiedzy o genderyzmie jest rozpowszechnienie kłamstwa w życiu publicznym i wynikająca z tego nieufność – ludzie nie wiedzą, komu mają wierzyć. W szczególności kłamstwem posługują się z zasady promotorzy ideologii gender-queer (mówi o tym prelekcja 3.). Stąd bierze się przyjęta forma wykładów. Powiedzieć, że są one dobrze udokumentowane to mało. Faktycznie są one zestawami wielu mówiących same za siebie dokumentów, ułożonych  w narrację ukazującą omawiany temat. Znaczna liczba przedstawianych w prezentacjach dokumentów często ograniczona jest ramami czasowymi prelekcji, np. wynikającymi z harmonogramu szerszego wydarzenia  (np. konferencji)  albo ze stopnia zainteresowania bądź cierpliwości słuchaczy.  Dlatego nie podajemy czasu prelekcji, która może być dostosowana do standardowych formatów czasowych: np. 1,5-godzinnego wykładu lub 45minutowej lekcji (oczywiście kosztem zakresu i szczegółowości wykładu), bądź jeszcze do innych ram czasowych. Bardziej wytrwałym i zainteresowanym możemy zaproponować konferencję – maraton składającą się się z kilku tematów.

Wykłady te na Państwa zaproszenie może przedstawić jeden z naszych prelegentów. Jeżeli chcielibyście Państwo zorganizować w swoim środowisku prelekcję na jeden lub więcej z podanych niżej tematów, prosimy o przesłanie informacji na adres:   kontakt@oir.com.pl

 

Tematy wykładów

 

►  Rzeczywiste cele tzw. polityki i edukacji antydyskryminacyjnej.   Wykład pokazujący jak tzw. polityka antydyskryminacyjna ma w rzeczywistości służyć realizacji zaburzaniu postrzegania i odczuwania płci i seksualności, prowadząc do  redefinicji/zniszczenia istoty człowieczeństwa, rodzicielstwa, rodziny i małżeństwa. Ta podstawowa prelekcja może być przedstawiona w szerszej 1,5-godzinnej lub węższej 45-minutowej wersji. Na użytek  środowisk związanych ze szkołą (rodziców i nauczycieli) można położyć większy nacisk na samą tzw. edukację antydyskryminacyjną, choć dla jej zrozumienia trzeba  pokazać również elementy bardziej ogólnego zjawiska tzw. polityki antydyskryminacyjnej.

 

► Mapa drogowa LGBTQ w Polsce. Cele, sposoby działania i budząca niepokój skuteczność.    Prezentacja pokazuje w jaki sposób z jednej strony dokonuje się przemiany mentalności społeczeństwa w Polsce, by stopniowo akceptowało coraz większe absurdy genderyzmu, z drugiej zaś jaką drogą instytucje państwa zmierzają do momentu przekroczenia progu queer-seksualnej rewolucji przez legalizację jednopłciowych pseudo-małżeństw. Referat może zostać przedstawiony w wersji podstawowej 45 min. lub 1,5godz. Prezentacja została przedstawiona 11.10.2016  na konferencji „Polska na celowniku marksizmu kulturowego” w Sali Kolumnowej Sejmu, jako jeden z referatów towarzyszących wykładowi dr. Paula Camerona.

 

► Nadanie statusu małżeństwa związkom jednopłciowym w USA i w Polsce. Fakty dokonane (USA) i przygotowywane (Polska).     W jaki sposób i za pomocą jakiej argumentacji Sąd Najwyższy USA nadał status małżeństwa związkom homoseksualnym (pokazane są dokumenty – w tym orzeczenia i ich uzasadnienia). Jakie instytucje i  w jaki sposób przygotowują się do przeprowadzenia takiej operacji w Polsce. W prelekcji pokazane są procedury przygotowawcze, które już zostały w tym celu  uruchomione i którym nadano już bieg. Podane są propozycje przeciwdziałania.

 

► Czy istnieje ideologia gender i jakie są jej cele? Nieludzki i totalitarny charakter tej ideologii oraz kłamstwa za jakimi się ukrywa.     Wykład ukazujący polityczno-ideologiczne aspekty tzw. studiów gender oraz gender-queer, nieludzki i totalitarny charakter rewolucyjnej inżynierii społecznej, która jest ich celem. Odrębnym, ale bardzo istotnym elementem genderystowskiej propagandy są głoszone publicznie przez jej promotorów kłamstwa, np. o tym, że rzekomo ideologia ta nie istnieje oraz że nie zajmuje się tym, co w istocie jest głównym jej celem, i co pokazują programowe teksty czołowych ideologów genderyzmu.

 

► Konwencja rzekomo zwalczająca przemoc wobec kobiet i dlaczego należy koniecznie ją wypowiedzieć.     Konwencja Stambulska która rzekomo ma służyć zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie nie tylko mylnie diagnozuje problem i w związku z tym jest w tym obszarze nieskuteczna. Przede wszystkim jest narzędziem ideologii gender-queer ma służyć realizacji celów tej ideologii.

 

► Dzieci wychowywane przez homoseksualistów.     Propaganda LGBTQ głosi, że „rodziny” homoseksualne są takie same jak zwyczajne rodziny, a nawet lepsze. Gazeta Wyborcza napisała, że „związki homo są szczęśliwsze i jest w nich mniej przemocy„. Jednak rzetelne badania i liczne świadectwa dzieci wychowywanych przez pary homoseksualne pokazują co innego.  Homoadopcje i połączony z nimi handel dziećmi to osobne, bardzo szkodliwe zjawisko z założenia pozbawiające dzieci ich korzeni i stawiające na głowie samą instytucję adopcji, która ma przecież służyć dobru dziecka (co wyraźnie mówi także kodeks rodzinny i opiekuńczy), a nie po to, by spełniać życzenia zaburzonych seksualnie osób. Rzeczywistość pokazuje, że prawdziwa rodzina, składająca się z ojca i matki jest najlepszym naturalnym środowiskiem dla dzieci. Uwaga: Nie jest to wiedza dla samej wiedzy. Rozpowszechnienie świadomości, że związki homo- i queer-seksualne nie są właściwym środowiskiem do wychowywania dzieci może znacząco wpłynąć na poparcie bądź sprzeciw dla legalizacji w Polsce „małżeństw” tej samej płci z prawem adopcji, a przygotowania do tego są już bardzo zaawansowane, choć opinia publiczna nie jest tego świadoma (patrz: prelekcja 2.)

 

►Stop seksualizacji naszych dzieci.     Prezentacja ukazująca proces seksualizacji dzieci w szkołach i zagrożenia jakie są z tym związane. Przekazuje informacje o różnych rodzajach edukacji seksualnej i ich wpływie na zachowania dzieci. Informuje o prawach rodziców oraz możliwościach podjęcia działań chroniących dzieci i młodzież przed niewłaściwymi bądź niebezpiecznymi rodzajami edukacji seksualnej.