List organizacji rodzicielskich do władz państwa, by chroniły dzieci przed aktywistami LGBTQ

SSND

Wrocław – Warszawa, 1.03.2019

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Konstytucja RP, art. 72

Szanowna Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej Szanowny Pan Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Szanowny Pan Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

LIST OTWARTY Szanowni Państwo, w związku z: podpisaniem przez Prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, Deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”, wyrażoną publicznie opinią Małopolskiej Kurator Oświaty, Barbary Nowak: „Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym LGBT jest naprawdę? Czy wspomniał, że to propagowanie między innymi pedofilii?”, oświadczamy:

  1. Według Deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” celem Urzędu m.st. Warszawy będzie edukacja seksualna wg tzw. Standardów WHO, tj.: „Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). (…) Zapewnienie adekwatnej, prowadzonej w angażujący sposób i odpowiadającej na potrzeby młodzieży edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w stołecznych szkołach, zgodnej ze standardami WHO, będzie jednym z celów Urzędu m. st. Warszawy”.
  2. Przywołane Standardy WHO (pełna nazwa publikacji firmowanej przez niemieckie biuro WHO i niemiecką agendę rządową BZgA, to „Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”), według których Miasto Warszawa zobowiązuje każdą szkołę do prowadzenia edukacji seksualnej zawierają m.in. następujące zapisy: Zalecenie odnoszące się do dzieci w wieku 6-9 lat:

„POMÓŻ DZIECKU ROZWIJAĆ: Zrozumienie pojęcia „akceptowalne współżycie/seks” (odbywany za zgodą obu osób, dobrowolny, równy, stosowny do wieku i kontekstu, zapewniający szacunek dla samego siebie)”. (s. 42)[podobne zalecenia także w odniesieniu do starszych dzieci, s. 44, s. 47]. Zalecenie odnoszące się do dzieci w wieku 12-15 lat:

„NAUCZ DZIECKO: Umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu” (s. 48). Publikacja jest dostępna: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BzgA_Standards_polnisch.pdf

  1. Związki pedofilii z edukacją seksualną wg tych samych założeń, na które powołuje się Deklaracja „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” zostały wykazane w literaturze, w tym ostatnio w „Poradniku dla rodziców i nauczycieli” Fundacja Pro-Prawo do życia.

Publikacja jest dostępna na stronie: www.stoppedofilii.pl.

  1. Zalecenia Standardów WHO wypełniają znamiona wielu przestępstw pedofilskich. Kodeks Karny zakazuje wszelkich form przygotowań, sprawstwa i współudziału w propagowaniu, ułatwianiu i zachęcaniu do współżycia seksualnego dzieci poniżej 15 roku życia i wykonywania przez nie, lub w ich obecności jakichkolwiek „czynności seksualnych”. Możliwa kwalifikacja czynności seksedukatorów i nauczycieli zaangażowanych w realizację Standardów WHO” obejmuje: Art. 200 § 1 KK albo 199 przez dopuszczenie się wobec małoletniego „innej czynności seksualnej” doprowadzenie do poddania się, lub wykonania takich czynności (należy zaliczyć do tego symulowanie czynności seksualnych przy użyciu sztucznych organów płciowych). Art. 200 § 3 KK przez udostępnianie małoletniemu treści lub przedmiotów o charakterze pornograficznym (taki charakter mają tzw. „pomoce dydaktyczne” wykorzystywane przez seksedukatorów, filmy, publikacje). Art. 200 § 5 KK przez reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych wśród małoletnich (takie treści znajdują się w publikacjach wykorzystywanych przez seksedukatorów). Art. 210 § 1 KK przez pozostawienie uczniów, do opieki nad którymi są zobowiązani ustawą, sam na sam z seksedukatorem. (Powszechną praktyką jest, że nauczyciele pozostawiają uczniów z seksedukatorami działającymi wg Standardów WHO na czas zajęć bez opieki.) Nadto, art. 200b KK Nakazuje ściganie wszelkich wypowiedzi publicznych, które do ww. zachowań zachęcają, lub je pochwalają. Wreszcie, na podstawie art. 16 KK i 200a KK ściganiu podlega nie tylko sprawstwo, lecz także przygotowanie do przestępstw pedofilskich, czyli tworzenie warunków, w tym nawiązywanie kontaktu, przekazywanie dzieciom wskazówek na temat czynności seksualnych, ułatwiających im nawiązanie kontaktu z dorosłymi, oswajanie ich z propozycjami seksualnymi, a także podważanie władzy rodzicielskiej w tym zakresie.
  2. Powyższe prowadzi do wniosku, że promocja i realizacja „Standardów edukacji seksualnej w Europie” firmowanych przez WHO jest propagowaniem pedofilii i tym samym podlega ściganiu z urzędu.
  3. Ze względu na pilną konieczność wyjaśnienia sprawy możliwego zagrożenia dzieci w warszawskich szkołach oczekujemy od Pani Minister Anny Zalewskiej, od Pana Ministra Zbigniewa Ziobry i Pana Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka podjęcia niezwłocznych działań stosownie do kompetencji w celu uniemożliwienia popełnienia przestępstw na szkodę dzieci. Ze względu na konieczność i znaczenie ochrony dzieci przed pedofilią oczekujemy poinformowania o podjętych działaniach oraz podania do publicznej wiadomości oceny prawnej.

Sygnatariusze Listu: 1. Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci Magdalena Trojanowska 2. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza Waldemar Wasiewicz 3. Fundacja PRO Prawo do Życia Mariusz Dzierżawski

Sygnatariusze Listu informują, iż rozpoczynają niniejszym akcję zbierania podpisów pod Listem wśród organizacji prorodzinnych w całej Polsce. Kontakt w sprawie listu: Magdalena Czarnik, e-mail: m.czarnik@stop-seksualizacji.pl

Do wiadomości: 1. Andrzej Duda, Prezydent RP  2. Mateusz Morawiecki, Premier RP  3. Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski 4. o. Adam Żak SJ, Koordynator Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży 5. Media